If required, we deliver our general terms in English. Send your request to marcel@vincentvangoghbike.com

ALGEMENE VOORWAARDEN TEN BEHOEVE VAN CONSUMENTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MIMICO B.V. AANGAANDE ALLE ACTIVITEITEN ONDER DE VINCENTVANGOGHBIKE.COM

 

Gevestigd te ‘s-Hertogenbosch, Nederland, Veemarktkade 8, 5222 AE

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Eindhoven onder nummer 18057018

Artikel 1 Toepasselijkheid van de voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al de overeenkomsten, met inbegrip van de overeenkomst op afstand alsmede elk aanbod en elke (rechts)handeling waaruit een zodanige overeenkomst op afstand kan voortvloeien, (waaronder valt elke wijziging of aanvulling op een overeenkomst alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst inclusief deze voorwaarden en de eventuele overige specificaties en voorwaarden als toepasselijk op de overeenkomst) van de activiteiten onder de merknaam Vincentvangoghbike.com, hierna te noemen: Vincentvangoghbike.com, en iedere overeenkomst tussen Vincentvangoghbike.com en een consument, niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, waarop Vincentvangoghbike.com deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en voor zover van deze voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
1.2 Van een overeenkomst op afstand is sprake indien in het kader van een door Vincentvangoghbike.com georganiseerd systeem van verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van technieken voor communicatie op afstand, derhalve zonder dat de consument en (medewerkers van) Vincentvangoghbike.com in elkaars persoonlijke aanwezigheid hebben verkeerd.
1.3 Voordat een overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument beschikbaar gesteld, op een zodanige wijze dat deze op eenvoudige wijze door de consument kunnen worden opgeslagen. Indien het redelijkerwijs niet mogelijk is om deze algemene voorwaarden aldus ter beschikking van de consument te stellen, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Vincentvangoghbike.com zijn in te zien en deze op verzoek zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
1.4 De overeenkomst tussen de consument en Vincentvangoghbike.com komt tot stand wanneer de consument zich langs elektronische weg met de voorwaarden akkoord heeft verklaard dan wel de consument over is gegaan tot een (deel)betaling.

Artikel 2 Offertes
2.1 De door Vincentvangoghbike.com gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Ze zijn geldig voor de duur van dertig dagen, tenzij schriftelijk anders aangegeven. In een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en gesteld in Euro.
2.2 Elke offerte en/of aanbod bevat zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding daarvan zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de prijs inclusief belastingen, de eventuele kosten van aflevering, de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn, het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht, de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst, de termijn voor aanvaarding, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs, de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel, of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is en voorts de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst corrigeren en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 3 Overeenkomst
3.1 Door Vincentvangoghbike.com getoonde aanbiedingen binden Vincentvangoghbike.com niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order, welke order eerst definitief tot een overeenkomst tussen partijen leidt nadat Vincentvangoghbike.com de betreffende order schriftelijk heeft geaccepteerd en bevestigd en daaraan uitvoering geeft. Vincentvangoghbike.com zal alsdan de prijs in rekening brengen die conform de meest actuele prijslijst van Vincentvangoghbike.com wordt gehanteerd. Vincentvangoghbike.com streeft ernaar dat op de prijslijst op de website van Vincentvangoghbike.com steeds de meest actuele prijzen in Euro worden vermeld, maar behoudt zich het recht voor van de getoonde prijs af te wijken, meer in het bijzonder indien de getoonde prijzen vanwege technische storing of toedoen van derden niet overeenstemmen met de meest actuele prijslijst als door Vincentvangoghbike.com gehanteerd. Vincentvangoghbike.com zal in voorkomend geval de consument informeren. De consument zal alsdan het recht kunnen inroepen de overeenkomst te ontbinden. Indien niet binnen 8 dagen na kennisgeving door Vincentvangoghbike.com van dit recht gebruik is gemaakt, zal Vincentvangoghbike.com uitvoering geven aan de overeenkomst conform het bepaalde in dit artikel.
3.2 Een overeenkomst komt, onder voorbehoud van het hiervoor bepaalde, voorts tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van enig aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Vincentvangoghbike.com onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Vincentvangoghbike.com passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch wil betalen, zal Vincentvangoghbike.com daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
3.4 Vincentvangoghbike.com zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: het bezoekadres van de vestiging van Vincentvangoghbike.com waar de consument met klachten terecht kan, de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht, de informatie over bestaande service na aankoop en garanties, de in artikel 2 lid 2 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Vincentvangoghbike.com deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst alsmede de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
3.5 Vincentvangoghbike.com kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Vincentvangoghbike.com op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
3.6 Los van het voorgaande kan Vincentvangoghbike.com producten of diensten, waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Vincentvangoghbike.com geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Artikel 4 Levering
4.1 Levering geschiedt af magazijn van Giant te Lelystad Nederland of enige andere ter zake door Vincentvangoghbike.com aangewezen locatie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4.2 Indien in afwijking van bovenstaande schriftelijk als leveringsconditie één van de incoterms is overeengekomen, zijn de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende incoterms van de International Chamber of Commerce van toepassing.
4.3 De consument is verplicht de zaken die zijn gekocht af te nemen op het moment van levering. Het risico van verlies, diefstal en beschadiging met betrekking tot de te leveren producten zal op de consument overgaan op het moment van levering. Indien afname wordt geweigerd zullen de zaken voor rekening en risico van de consument worden opgeslagen. Al de aldus ontstane aanvullende kosten, waaronder maar niet beperkt tot de opslagkosten, zijn voor rekening van de consument.
4.4 Indien op enig moment bij Vincentvangoghbike.com gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van de consument, heeft Vincentvangoghbike.com het recht, alvorens (verder) te presteren, van de consument te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat deze zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die Vincentvangoghbike.com, al dan niet opeisbaar van de consument heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van Vincentvangoghbike.com.
4.5 Indien de consument niet op de vervaldag betaalt, is Vincentvangoghbike.com gerechtigd om iedere verdere levering van goederen dan wel diensten te weigeren totdat betaling volledig heeft plaatsgevonden.

Artikel 5 Herroepingsrecht
5.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 5 (vijf) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.
5.2 Gedurende deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Vincentvangoghbike.com retourneren, conform de door Vincentvangoghbike.com verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
5.3 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
5.4 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Vincentvangoghbike.com dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 6 Levertijd
6.1 Levertijden worden door Vincentvangoghbike.com bij benadering en naar beste weten opgegeven, maar zijn voor Vincentvangoghbike.com niet bindend. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de consument eerst recht op ontbinding van de overeenkomst nadat Vincentvangoghbike.com schriftelijk in gebreke is gesteld waarbij een redelijke termijn tot nakoming is gesteld en er binnen deze termijn alsnog niet is geleverd. De consument zal alsdan geen recht kunnen doen gelden op enige schadevergoeding, behoudens voor zover enige wettelijke bepaling daarin voorziet, of niet nakoming van enige verplichting zijnerzijds voorvloeiend uit de overeenkomst.
6.2 In geval van vertraging in de levering ten opzichte van de in het vorige lid bedoelde opgegeven vermoedelijke leveringsdatum, zal Vincentvangoghbike.com de consument hierover informeren.
6.3 De door Vincentvangoghbike.com opgegeven vermoedelijke levertijd vangt aan ofwel op het moment dat de aanvaarding van de offerte door de consument door Vincentvangoghbike.com schriftelijk is bevestigd, ofwel een (deel)betaling is gedaan, en alle voor de uitvoering van de levering noodzakelijke gegevens of hulpmiddelen door Vincentvangoghbike.com van de consument zijn ontvangen.
6.4 Met inachtneming van hetgeen hierover in deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Vincentvangoghbike.com geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een order niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan tijdig bericht.
6.5 Vincentvangoghbike.com heeft te allen tijde het recht om een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en daarvan betaling te verlangen. In geval van deelleveranties worden deze geacht te zijn gebaseerd op afzonderlijke overeenkomsten, waar deze voorwaarden op van toepassing zijn.

Artikel 7 Afbeeldingen, tekeningen, modellen, etc.
7.1 Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven, modellen of monsters worden door Vincentvangoghbike.com slechts bij wijze van aanduiding aan de consument verstrekt. De hoedanigheid van de te leveren zaken kan van de afbeelding, de tekening, de maat- en gewichtsopgaven, het model of het monster afwijken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld dat geleverd zal worden conform de verstrekte gegevens.

Artikel 8 Garantie
8.1 Op alle fietsen van Vincentvangoghbike.com zijn de bepalingen van het Giant Garantie Programmavan toepassing tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
8.2 Een door Giant, Vincentvangoghbike.com, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Vincentvangoghbike.com kan doen gelden.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
9.1 Al de door Vincentvangoghbike.com geleverde zaken blijven haar eigendom totdat de consument alle verplichtingen uit de met Vincentvangoghbike.com gesloten overeenkomsten (van welke aard dan ook) is nagekomen. Het hier bedoelde eigendomsvoorbehoud strekt zich ook uit tot vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van de in dit artikel bedoelde overeenkomst, daaronder begrepen vorderingen tot schade vergoeding en vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, contractuele en wettelijke renten alsmede boeten en dwangsommen.

Artikel 10 Gebreken / klachttermijnen
10.1 De consument dient de gekochte zaken bij aflevering nauwkeurig te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de consument na te gaan of de geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden, namelijk:
– Of de juiste zaken zijn geleverd;
– Of de afgeleverde zaken wat betreft aantal overeenstemmen met de bestelling.
10.2 Als zichtbare gebreken aan de verpakking of tekorten worden geconstateerd, dan dient de consument die zichtbare gebreken of tekorten direct bij levering telefonisch en aansluitend schriftelijk aan Vincentvangoghbike.com te melden binnen maximaal 5 werkdagen na aflevering.
10.3 Niet zichtbare gebreken aan geleverde zaken dient de consument direct na ontdekking per email aan Giant te melden, via info@giant-bicycles.com en aansluitend binnen zeven dagen daarop schriftelijk te bevestigen met dien verstande dat dergelijke gebreken binnen uiterlijk drie maanden na aflevering aan de consument aan Giant dienen te worden gemeld.
10.4 Na het constateren van enig gebrek is de consument verplicht om het gebruik van de desbetreffende product(en) onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en/of te laten ter voorkoming van (verdere) schade.
10.5 Vincentvangoghbike.com is niet aansprakelijk ter zake het betreffende gebrek, indien de consument in gebreke blijft ter zake het in dit artikel onder leden 1 tot en met 4 bepaalde.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1 De totale aansprakelijkheid van Vincentvangoghbike.com is immer beperkt tot vergoeding van schade van maximaal de factuurwaarde van het door Vincentvangoghbike.com aan de consument geleverde waarvoor de aanspraak is ontstaan. In geen geval zal de totale vergoeding van schade meer bedragen dan hetgeen Vincentvangoghbike.com ter zake van haar verzekeringsmaatschappij krijgt uitgekeerd, waarbij Vincentvangoghbike.com verplicht is een redelijke verzekering in stand te houden.
11.2 Aansprakelijkheid van Vincentvangoghbike.com voor directe schade is, behoudens opzet of grove schuld of anderszins voortvloeiend uit enige wettelijke verplichting tot schadevergoeding, uitgesloten. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a) de schade aan zaken, waaronder verstaan wordt materiële beschadiging alsmede gebrekkig of niet functioneren en de materiële schade aan andere eigendommen van de consument en/of derden;
b) kosten van noodzakelijke wijzigingen en/of veranderingen in apparatuur ter beperking respectievelijk herstel van directe schade;
c) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de veststelling betrekking heeft op de directe schade in de zin van dit artikel;
d) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de consument heeft aangetoond dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
11.3 Aansprakelijkheid van Vincentvangoghbike.com voor indirecte schade: daaronder begrepen alle andere schade dan gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade wegens verlies van gegevens, milieuschade en/of immateriële schade, voor schade door dood of lichamelijk letsel, is uitgesloten.
11.4 Eventuele rechtsvorderingen ter zake van schade vervallen binnen twaalf maanden na ontdekking van de schade.

Artikel 12 E-mailberichten
12.1 Een e-mailbericht kan in het kader van deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten gelijk worden gesteld met een schriftelijke verklaring.
12.2 Bij een geschil over het wel of niet ontvangen of verzonden zijn van e-mailberichten zullen de logfile-gegevens van Vincentvangoghbike.com dwingend bewijs opleveren.
12.3 E-mailberichten worden geacht te zijn ontvangen indien zij voor de andere partij toegankelijk zijn, waaronder in ieder geval wordt begrepen het moment dat zij de mailbox van de ontvangende partij hebben bereikt.

Artikel 13 Materialen en digitale informatie
13.1 Alle materialen en digitale informatie die betrekking hebben op de opdracht en die in het kader daarvan aan de consument ter beschikking dienen te worden gesteld, zullen op eerste aanvraag van de consument aan deze worden overgedragen, doch slechts nadat de consument aan al zijn verplichtingen jegens Vincentvangoghbike.com zal hebben voldaan. De kosten voor de daartoe benodigde gegevensdragers komen voor rekening van de consument. Hetzelfde geldt voor de consument ter zake van materialen en digitale informatie van Vincentvangoghbike.com, voor zover niet anders werd overeengekomen.

Artikel 14 Gegevens en bestanden
14.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door Vincentvangoghbike.com geëxploiteerde websites en op alle diensten die via het internet door Vincentvangoghbike.com worden aangeboden en geleverd.
14.2 Vincentvangoghbike.com behandelt de gegevens van de consument strikt vertrouwelijk. Deze worden niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij Vincentvangoghbike.com daartoe wettelijk verplicht is, of als dit voor levering van de diensten noodzakelijk is. Vincentvangoghbike.com hanteert minimaal de toepasselijke wettelijke privacyregelingen.
14.3 Als de consument gegevens aan Vincentvangoghbike.com verstrekt, dan worden deze gegevens in een bestand vastgelegd. Indien de consument een bestelling doet via een Vincentvangoghbike.com website, registreert Vincentvangoghbike.com die bestellingen op naam. De gegevens van de consument worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dat noodzakelijk is om de bestelling van de consument uit te voeren.
14.4 Het bestand waarin de bestellingen van de consument zijn opgenomen, wordt ook gebruikt om aan de consument persoonlijke aanbiedingen te doen, tenzij de consument via de website van Vincentvangoghbike.com aangeeft daartegen bezwaar te hebben. Het bestand kan ook worden gebruikt voor het maken van statistische analyses en persoonlijke analyses.
14.5 Een aantal van de bestanden van Vincentvangoghbike.com, conform het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, kan worden aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. De houder van het bestand is Vincentvangoghbike.com te ‘s-Hertogenbosch.
14.6 Vincentvangoghbike.com wijst de consument erop dat het niet te voorkomen is dat derden bijvoorbeeld de frequentie waarmee de consument de Vincentvangoghbike.com websites bezoekt wel op naam kunnen registeren.

Artikel 15 Intellectuele eigendomsrechten.
15.1 Als de consument Vincentvangoghbike.com een bericht stuurt, bijvoorbeeld met als doel om dat bericht via een Vincentvangoghbike.com website te publiceren, geeft de consument Vincentvangoghbike.com daarmee het recht dat bericht (inclusief de door de consument opgegeven naam) openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken zonder dat daarvoor een nadere vergoeding verschuldigd is.
15.2 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Vincentvangoghbike.com websites waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Vincentvangoghbike.com en/of bij diegene van wie Vincentvangoghbike.com een licentie verkregen heeft. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder de toestemming van Vincentvangoghbike.com op de Vincentvangoghbike.com websites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

Artikel 16 Veiligheid
16.1 Gegevens die de consument opgeeft bij Vincentvangoghbike.com ter zake bankrekeningnummers c.q. creditcards worden via een beveiligd protocol over het net gestuurd. De overige registratie en bestellingen worden niet beveiligd verstuurd.
16.2 Vincentvangoghbike.com laat periodiek een viruscheck uitvoeren, om zoveel mogelijk te waarborgen dat de Vincentvangoghbike.com. websites virusvrij zijn en blijven. Vincentvangoghbike.com kan echter de virusvrijheid van de websites niet garanderen.

 

Artikel 17 Informatie via de Vincentvangoghbike.com website
17.1 Informatie die de consument op de Vincentvangoghbike.com website aantreft is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Vincentvangoghbike.com kan echter niet garanderen dat de informatie op de website te allen tijde volledig en juist is. De consument is als gebruiker zelf te allen tijde verantwoordelijk voor zijn eigen beslissingen en de daaruit voortvloeiende en daarmee samenhangende acties, ook indien deze beslissingen op basis van de informatie als weergegeven op de website van Vincentvangoghbike.com zijn genomen.
17.2 Informatie op de Vincentvangoghbike.com websites wordt periodiek aangepast. Dat geldt ook voor de algemene voorwaarden en voorwaarden die van toepassing zijn op andere services die via de websites worden aangeboden. De gewijzigde voorwaarden treden in werking zodra deze op de site worden vermeld.
17.3 Indien de consument fouten op de Vincentvangoghbike.com websites aantreft, stelt Vincentvangoghbike.com het zeer op prijs indien de consument dat aan Vincentvangoghbike.com meldt.
17.4 Indien de Vincentvangoghbike.com site links bevat naar websites van derden is van belang dat Vincentvangoghbike.com de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk uitkiest. Vincentvangoghbike.com kan echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

Artikel 18 Geschillenbeslechting en toepasselijk recht
18.1 Op elke overeenkomst tussen Vincentvangoghbike.com en de consument is uitsluitend Nederland recht van toepassing. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (het ‘Weens Koopverdrag’) is niet van toepassing. Alle geschillen die in verband met de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de gevoegde rechter van de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch.

Download here here our Gems & Conditions (Dutch PDF)